<
Trang chủ » Tra từ
tiền tệ  
[tiền tệ]
  • currency
Đơn vị tiền tệ của Hồng Kông đô la Hồng Kông
The monetary/currency unit of Hong Kong is the Hong Kong dollar
Legal currency; Legal tender
Money/currency market
To inflate the currency
  • monetary
European monetary system
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt