<
Trang chủ » Tra từ
tiếp tục  
[tiếp tục]
  • to continue; to keep
Al-Jazeera sẽ tiếp tục phát hình từ các văn phòng của mình Baghdad, Basra Mosul
Al-Jazeera will continue to transmit images from its offices in Baghdad, Basra and Mosul
She will continue as director until December
Lynch kept firing until she ran out of ammunition
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt