<
Trang chủ » Tra từ
tiên tiến  
[tiên tiến]
  • advanced; forward-looking; state-of-the-art
To hold advanced/progressive ideas
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt