<
Trang chủ » Tra từ
thuỷ bộ  
[thuỷ bộ]
  • both on land and in water; amphibious
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt