<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
thuỷ bình  
  • (từ cũ, nghĩa cũ) niveau à bulle ; nivelle.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt