<
Trang chủ » Tra từ
through and through  
['θru:ənd'θru:]
thành ngữ
  • hoàn toàn
Ông ta là một người Anh chính cống
chúng ta là bạn thân nhau đã lâu, nên tôi biết anh rất rõ
bị ướt sạch
nhìn ai từ đầu đến chân
  • trở đi trở lại
đọc đi đọc lại một cuốn sách
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt