<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
threepenny  
['θrepəni ; 'θrʌpəni]
tính từ
  • giá ba penni, có giá trị ba penni (đồ vật)
đồng ba penni ( Anh)
  • (nghĩa bóng) hèn kém, đáng khinh, tồi, chẳng đáng nửa đồng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt