<
Trang chủ » Tra từ
thread  
[θred]
danh từ, số nhiều threads
 • chỉ, sợi chỉ, sợi dây
chỉ tơ
 • vật rất mảnh giống như sợi chỉ
một tia ánh sáng mảnh như sợi chỉ lọt qua lỗ khoá
 • (nghĩa bóng) dòng, mạch (tuyến tư tưởng nối liền các phần của một câu chuyện..)
dòng đời, đời người
mất mạch lạc trong lập luận
 • đường ren xoáy trôn ốc của một đinh vít hoặc bu-lông
 • ( số nhiều) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quần áo
 • (địa lý,địa chất) mạch nhỏ (quặng)
   • ướt sạch, ướt như chuột lột
   • tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng
ngoại động từ
 • xâu (kim...); xâu (hột ngọc...) thành chuỗi
 • lắp (phim, băng..)
lắp phim vào máy chiếu
 • ren (đinh ốc)
 • (nghĩa bóng) lách qua, len lỏi qua
   • lách qua, len qua
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt