<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
thirties  
['θə:tiz]
danh từ số nhiều
  • những con số từ 30 đến 39
  • tuổi từ 30 đến 39
nàng 30 tuổi hơn (gần 40)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt