<
Trang chủ » Tra từ
third  
[θə:d]
tính từ
  • thứ ba
ngày thứ ba
người thứ ba
danh từ
  • một phần ba
the third of 24 is 8
một phần ba của 24 là 8
  • người thứ ba; vật thứ ba; ngày mồng ba
ngày mồng ba tháng tư
  • (âm nhạc) quãng ba; âm ba
  • hạng thứ ba của bằng cấp đại học
  • (toán học); (thiên văn học) một phần sáu mươi của giây
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt