<
Trang chủ » Tra từ
thinker  
['θiηkə]
danh từ
  • người suy nghĩ
  • nhà tư tưởng
một nhà tư tưởng vĩ đại
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt