<
Trang chủ » Tra từ
thiếu tướng  
[thiếu tướng]
  • brigadier; major-general
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt