<
Trang chủ » Tra từ
thiên tài  
[thiên tài]
  • genius
She's a mathematical genius
Charlie Chaplin is a true comic genius
That child has the makings of a genius
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt