<
Trang chủ » Tra từ
thiên nhiên  
[thiên nhiên]
  • nature
Nature-loving poets
The wonders of nature
Such phenomena often occur in nature
  • natural
Rich/abundant in natural resources
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt