<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
they  
[ðei]
đại từ
  • chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
chúng rơi xuống dưới đáy kệ
  • (được dùng một cách thân mật thay cho he hoặc she )
nếu có ai đến muộn, họ sẽ phải đợi bên ngoài
  • người ta nói chung
người ta nói rằng...
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt