<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
thermique  
tính từ
  • (thuộc) nhiệt
nhiệt năng
hiệu ứng nhiệt
động cơ nhiệt
danh từ giống cái
  • nhiệt học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt