<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
there's  
[ðeəz]
(thông tục) (viết tắt) của there is , there has
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt