<
Trang chủ » Tra từ
theorist  
['θiərist]
danh từ
  • nhà lý luận
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt