<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
that's  
[ðæts]
(thông tục) viết tắt của that is
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt