<
Trang chủ » Tra từ
tham dự  
[tham dự]
  • to take part; to participate
  • to attend (meeting, conference ...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt