<
Trang chủ » Tra từ
thời đại  
[thời đại]
  • epoch; era; age
The machine age; The age of the machine
The (Age of) Enlightenment
The computer age
Vietnam through the ages
We're living in the age of robots
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt