<
Trang chủ » Tra từ
thế lực  
[thế lực]
  • influence
To be influential ; to have a long arm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt