<
Trang chủ » Tra từ
thật là  
[thật là]
  • really; quite
It's a real waste of money/time; It's quite a waste of money/time
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt