<
Trang chủ » Tra từ
thẩm phán  
[thẩm phán]
danh từ
  • judge
động từ
  • to judge, magistrate
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt