<
Trang chủ » Tra từ
thường niên  
[thường niên]
  • annual; yearly
Annual leave
To attend a yearly conference of a political party
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt