<
Trang chủ » Tra từ
thường dân  
[thường dân]
  • civilian; (nói chung) civilian population
To dress as a civilian; To dress in civilian clothes
Of the dead, 255 are civilians and 68 soldiers
To distinguish between combatants and innocent civilians
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt