<
Trang chủ » Tra từ
thương mại  
[thương mại]
  • commerce; trade
World Trade Organization; WTO
  • commercial
Commercial college
Commercial treaty; Trade agreement
Their motives are purely commercial
Business French/Chinese
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt