<
Trang chủ » Tra từ
thương binh  
[thương binh]
  • wounded soldier; war invalid; disabled ex-serviceman
A seriously wounded soldier
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt