<
Trang chủ » Tra từ
thăn  
  • spleen (quả thăn)
  • tender loin, fillet
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt