<
Trang chủ » Tra từ
thói  
[thói]
danh từ
  • habit, practice
  • custom, way, usage
rustic custom
  • manner, fashion, strick, bad habit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt