<
Trang chủ » Tra từ
thí  
[thí]
  • to sacrifice
  • to give somebody something out of charity
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt