<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
théoriser  
ngoại động từ
  • nhận định lý thuyết về (một vấn đề)
nhận định lý thuyết về một quan điểm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt