<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
théoriquement  
phó từ
  • bằng lý luận; về mặt lý thuyết
chứng minh về mặt lý thuyết
về lý thuyết máy bay phải hạ cánh vào buổi trưa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt