<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
théorique  
tính từ
  • (về) lý thuyết; (thuộc) lý luận
vật lý lý thuyết
một quyết định hoàn toàn lý thuyết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt