<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
théâtre  
danh từ giống đực
 • rạp, rạp hát, nhà hát
xây một nhà hát
đi xem hát
 • sân khấu
nhân vật sân khấu
phê bình sân khấu
 • nghề sân khấu
chọn nghề sân khấu
 • kịch
vở kịch
 • (nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường
nơi xảy ra tội ác
chiến trường
   • như đóng kịch, không thực
   • cảnh nước phun (trong công viên)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt