<
Trang chủ » Tra từ
test  
[test]
danh từ
 • (động vật học) vỏ (tôm, cua); mai (rùa)
 • sự thử thách
đem thử thách
chịu thử thách
 • sự thử, sự làm thử; sự xét nghiệm
giá để thử xe
một cuộc thử mắt
 • sự sát hạch, sự kiểm tra, sự trắc nghiệm; bài kiểm tra, bài trắc nghiệm
một bài kiểm tra số học
 • cách thử nghiệm, phương thức thử nghiệm
phép thử bằng giấy quỳ
 • trận đấu thể nghiệm (để chuẩn bị đi thi đấu.. trong môn cricket, bóng bầu dục) (như) test match
 • (hoá học) thuốc thử
 • (nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng; tiêu chuẩn, cái để đánh giá
   • chịu được sự thử thách của thời gian
ngoại động từ
 • thử thách
thử thách sức chịu đựng của ai
 • thử, thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra
thử một cái máy
thử áp dụng một kế hoạch
thử một chất độc
bác sĩ kiểm tra mắt tôi
 • kiểm tra, sát hạch, khảo sát (hiểu biết, năng lực của ai về một lĩnh vực nhất định)
 • (hoá học) thử bằng thuốc thử
 • phân tích
phân tích quặng tìm vàng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt