<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
terme  
danh từ giống đực
 • hạn, thời hạn, kỳ hạn
hạn trả đã đến
ngắn hạn
dài hạn
trẻ sinh trước kỳ hạn, trẻ đẻ non
 • tiền trả từng kỳ hạn
 • sự thanh toán từng kỳ hạn (hối phiếu)
 • (văn học) đoạn cuối, lúc kết thúc
lúc kết thúc cuộc đời, lúc chết
 • ( số nhiều) quan hệ (xã hội)
có quan hệ tốt với hàng xóm
 • (ngôn ngữ học) từ ngữ
từ ngữ khoa học
 • ( số nhiều) lời, lời lẽ
nói về ai bằng những lời chê
đắn đo lời lẽ
 • (ngôn ngữ học) phần (của mệnh đề)
 • (toán học) số hạng
 • (kiến trúc) tượng đế
   • chịu trả theo kỳ hạn (mua bán)
bán chịu trả theo kỳ hạn
   • đúng hạn, đúng kỳ hạn
nghỉ về đúng hạn
   • theo ngôn từ
theo ngôn từ trong bản giao kèo
   • nói cách khác
   • chính với những lời như thế
   • với những lời lẽ thích đáng
   • đứng trơ như ông phỗng
   • giải pháp trung gian
   • vế so sánh, cái để so sánh
   • kỳ hạn cuối cùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt