<
Trang chủ » Tra từ
television  
['teliviʒn]
danh từ, viết tắt là TV
  • vô tuyến truyền hình; sự truyền hình
  • các chương trình trên truyền hình
một phim tài liệu truyền hình
một ti-vi màu
một ti-vi đen trắng
  • đài truyền hình
      • đang phát bằng truyền hình, đang được phát đi bằng truyền hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt