<
Trang chủ » Tra từ
telecommunications  
[,telikə,mju:ni'kei∫nz]
danh từ số nhiều
  • thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi-ô hoặc ti vi; viễn thông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt