<
Trang chủ » Tra từ
tectonics  
[tek'tɔniks]
danh từ, số nhiều tectonics
  • (địa lý,địa chất) kiến tạo học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt