<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
technique  
[tek'ni:k]
danh từ
  • kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào một nghề thủ công truyền thống
  • kỹ xảo
một kỹ xảo tuyệt hảo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt