<
Trang chủ » Tra từ
tearful  
['tiəfl]
tính từ
  • đang khóc, sắp khóc, đẫm lệ
một khuôn mặt đầm đìa nước mắt
  • buồn phát khóc
tin buồn phát khóc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt