<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
taxe  
danh từ giống cái
  • giá quy định
bán đắt hơn giá quy định
  • lệ phí
bưu phí
  • thuế
thuế hàng xa xỉ
thuế giá trị gia tăng
thuế lợi tức; thuế thu nhập
  • (luật học (pháp lý)) sự quy định án phí
phản nghĩa Détaxe .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt