<
Trang chủ » Tra từ
target  
['tɑ:git]
danh từ
  • bia; mục tiêu; đích (để bắn)
sự tập bắn bia
  • kết quả nhằm tới, mục tiêu
một cuộc vận động bán hàng nhằm vào thị trường thanh niên
  • (ngành đường sắt) cọc tín hiệu (cắm ở đường ghi)
  • (từ cổ,nghĩa cổ) khiên nhỏ, mộc nhỏ
  • chỉ tiêu phấn đấu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt