<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tard  
phó từ
 • chậm, trễ, muộn, khuya
đến chậm, muộn
ngủ muộn
dậy trễ
về khuya
   • chậm nhất
   • muộn còn hơn không; có còn hơn không
   • sau này, trong tương lai
một vài phút sau
   • sớm hay muộn (cũng), chẳng sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy
danh từ giống đực
phản nghĩa tôt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt