<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tant  
phó từ
 • (chỉ cường độ) nhiều đến nỗi; mạnh đến nỗi
anh ấy làm việc nhiều đến nỗi rút cục bị ốm
nó kéo mạnh đến nỗi cái dây đứt
 • (chỉ số lượng) nhiều đến thế, biết bao; nửa nọ nửa kia; vừa... vừa
anh có nhiều sách đến thế biết bao
người ấy và biết bao kẻ khác nữa
tôi đã nói với anh ấy bao nhiêu lần rồi
họ có năm mươi người, vừa đàn ông, vừa đàn bà.
 • (chỉ một số lượng không nêu rõ) một số nào đó, bao nhiêu đấy
được trả mỗi trang là bao nhiêu đấy
đòi bao nhiêu đấy về một vật gì
 • (chỉ thời gian) lâu đến thế; lâu đến nỗi
họ đã sống lâu đến thế
tôi đã đi lâu đến nỗi không thể về trước buổi tối
 • (chỉ sự so sánh) bao nhiêu... bấy nhiêu
anh có thể lấy được bao nhiêu thì lấy (bấy nhiêu)
con người có giá trị bao nhiêu thì tư tưởng có giá trị bấy nhiêu
 • (chỉ nguyên nhân) chính là vì
nó không thể im lặng chính vì nó thẳng thắn.
 • (chỉ điều kiện) hễ còn; nếu phải
hễ còn sống thì còn hi vọng
nếu phải làm thì hãy làm tốt đi
   • nếu nhất thiết phải làm
   • ở mức bấy nhiêu phần trăm
   • như có biết bao nhiêu đấy, không có gì là đặc biệt
   • làm hết sức mình
   • trong chừng mực
   • với tư cách là
   • nếu như
nếu như anh ấy chưa ra đi thì anh cố gắng đi gặp anh ấy
   • tàm tạm; nhì nhằng
   • như thế và nhiều hơn
   • dù sao thì cũng đã
dù sao thì anh ấy cũng đã được mục đích
   • càng hay
   • mặc kệ; kệ
   • trái lại
   • dù chỉ là một chút ít
   • một ít; một lát
hãy chờ một lát
   • tất cả chúng ta
đồng âm Tan , taon , temps .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt