<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tan như xác pháo  
  • smashed like the wrapping of a cracker (exploded)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt