<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
talker  
['tɔ:kə]
danh từ
  • (nhất là với một tính từ) người nói (theo một cách được nói rõ)
một người nói giỏi
một người nói xoàng
bà ta rất dẻo mồm
  • người nói suông; người ba hoa; người nói phét
những kẻ nói nhiều thường làm ít
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt