<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tức tức  
[tức tức]
  • have/feel a tightness
  • filled, full, replete, fulfilled
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt