<
Trang chủ » Tra từ
tốt nghiệp  
[tốt nghiệp]
  • to graduate
Tom graduated from high school ten years ago
      • High-school finals
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt